Khoá Phật Thất 5/2015

Thấm thoát Tu Viện Vô Lượng Thọ đã có mặt tại làng Mỹ điền này 5 năm rồi, và thời gian như tên bắn chỉ đi qua không bao giờ trở lại. Với tinh thần giải thóat độ chúng sanh nên hàng năm tại Tu Viện Vô lượng Thọ tổ chức khóa tu phật thất để tạo nhân duyên cho những vị Phật tử có cơ hội cùng nhau sách tấn để tu tập.
Khóa tu phật thất năm nay bắt đầu với buổi khai thị vào 19:30 h do đại dức Thích Thông Trạm huớng dẫn. Trong buổi khai thị đó thầy đã nhấn nhủ đến những vị Phật tử tham dự khóa tu Phật Thất làm sao phát tâm huớng đến Đức Phật A Di Đà và cầu vãng sanh về thế giới của ngài.
Đặc biệt trong khóa tu này chúng tôi tán thán đến sự tinh tấn tu học của những vị ưu bà di! Vì trong khóa tu này chỉ có những hình bóng ưu bà di và âm thanh niệm Phật vang vãng trên Niệm Phật Đường.
4h sáng của ngày hôm sau khóa tu bắt đầu với 30 phút thiền quán phát tâm cầu vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Sau đó chúng tôi trì tụng phẩm Đại Hạnh Phổ Hiền trong Kinh Hoa Nghiêm rồi niệm phật kinh hành. Khóa tu này dựa trên phuơng pháp niêm phật ngũ hội do Ngài Pháp Chiếu Đại Sư khai sáng.
Trong khóa tu này có một vị Phật tử ưu bà di Phát tâm tu ban chu tam muội ba ngày và vào ngày vía của Đức Bổn Sư Thích Ca Đản SAnh có 5 vị cũng phát tâm gieo duyên với Pháp Tu Ban Chu, cũng vào ngày vía đức Bổn Sư Đản sanh là ngày Tu Niệm Phật Miên Mật của khóa.
Trong khóa tu Phật thát này, những vị Phật tử thường được hướng dẫn phát Bồ Đề Tâm, tập nhìn tất cả chúng sanh là cha mẹ ta, và phát nguyện đưa những chúng sanh đó cùng ta vãng sanh về thế giới cũa đức Phật A Di Đà. Tuy nhiên mình chưa có được năng lực đó nên cái mình có thể làm được, là cho những chú cá trở về lại tự do bơi lượng trên dòng song Vô Lượng Thọ tại Tu Viện, nên những vị Phật tử đả đống gớp chút tịnh tài mua cá và trả lại tự do cho chúng.
Với tinh thần lợi tha và hướng đến sự giác ngô giả thóat, chúng con và những vị Phật tử trong khóa tu Phất thất nguyện hồi hướng tất cả công đức do các Hạnh Lành tu tập đến tất cả chúng sanh đồng lên bờ giải thóat.
Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật
Thời Khóa Biểu
Phật Thất
Ngày thứ 0:

19:30h – ​​Khai Thị, hướng dẫn sinh hoạt.
Những ngày trong thất:

04:00h – 06:00h​Tĩnh Tọa: phát tâm Bồ Đề nguyện vãng sanh, trì tụng Phổ Hiền Hạnh
​Nguyện Phẩm và niệm hồng danh đức A Di Đà Phật.

06:30h​Dùng sáng, sau đó quét sân và dọn dẹp bên trong.

08:00h – 10:00h​Phát nguyện vãng sanh, niệm hồng danh A Di Đà Phật.

10:30h – 11:00h​Tự túc niệm Phật.

11:30h​Thọ trai theo nghi thức cúng Phật.

13:00h – 14:30h​Học pháp.

15:00h – 17:00h​Phát nguyện vãng sanh niệm hồng danh A Di Đà Phật.

17:30h – 19:00h​Niệm hồng danh Phật, lạy 48 lời nguyện.

19:30h – 21:30h​Niệm hồng danh Phật, tọa thiền sám hối, tụng phát tâm Bồ Đề.

22:00h​Chỉ tịnh.