TRI ÂN

tri ântrong thời gian qua, tu viện nhận được nhiều thực phẩm gửi vào để “tiếp tế” những vị đang tu tập tại tu viện. Thay mặt đại chúng xin được ghi nhận sự phát tâm này của quý vị và hồi hướng cho sự tu tập của tứ chúng đệ tử của đức Thế Tôn và nguyện mọi người đồng vào cảnh giới Tịnh Độ.