Tu sửa ( Renovieren) 2017

Bây giờ đang  vào mùa xuân cây cối đâm chồi nãy lộc, xanh tốt xum xuê trong mùa hè, lá héo vàng vào mùa thu, đến mùa đông thì lá vàng rơi rụng, chỉ còn trơ trụi cành cây. Rồi tới mùa xuân năm sau, cây lại đâm chồi nảy lộc. Cái chu kỳ sinh, trụ, hủy, diệt cứ tiếp nối nhau, không ngưng nghỉ…Vạn vật đều bị chi phối bởi luật vô thường không có cách chi thay đổi được.

Thời gian vẫn lặng lẽ trôi, thời tiết khắc nghiệt của mưa nắng bốn mùa,đã làm hư hoại nhiều đến ngôi tu viện đã già nua nằm lặng im nhẫn nại trên đĩnh đồi của (Làng Mỹ Điền, Luyện Kim Sơn,) Schoenfeld Osterzgebirg , Schmiedeberg  . Nó đã thấm nhuần thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Từng đêm nghe tu sĩ trong tu viện tụng. Khi ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thực hành sâu xa Pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, ngài soi thấy năm uẩn đều qua hết thảy khổ ách

“Này ông Xá Lợi Phất, Sắc chẳng khác Không, Không chẳng khác Sắc., Sắc tức là Không, Không tức là Sắc. Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng đều như thế”.

“Này ông Xá Lợi Phất, „tướng Không của mọi pháp‟ không sanh, không diệt, không dơ, không sạch, không thêm, không bớt, nên trong „Chân Không‟ không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không có sắc, thanh, hƣơng, vị, xúc, pháp, không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới, không có vô minh, cũng không có cái hết vô minh, cho đến không có già chết, cũng không có cái hết già chết, không có khổ, tập, diệt, đạo; không có trí tuệ, cũng không có chứng đắc; nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại, nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo, mộng tƣởng, đạt tới cứu cánh Niết Bàn. Chư Phật trong ba đời cũng y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, trừ được hết thảy khổ, chân thật không hư.”

Vì vậy, liền nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa:

“Tadyathā Gate Gate Pāragate Pārasaṃgate Bodhi Svāhā”. (3 lần)

Nó đã biết được lý vô thường của vũ trụ, nhân sinh ,( sinh ,trụ hoại diệt) ( sanh ,lão, bệnh tử ,) nhưng nó chợt nhận ra rằng sứ mệnh của nó chưa hoàn tất,bởi vì nơi đây còn những vị đang ẫn tu , nó còn  bỗn phận phải che mưa nắng cho những hành giã đang ẫn tu,chờ hội đủ nhân duyên nhũng đóa tuyết liên hoa sẽ vươn mình lớn lên trong nắng đem hương thơm theo gió làm lợi lạc chúng sanh .

Nó nhận biết mình cần phải duy trì thọ mạng để hoàn thành sứ mệnh trên .Và đến lúc cần  được tu sửa lại, cũng như muốn qua sông phải có thuyền bè , nơi đây cũng cần có phương tiện để sống  cho những hành giã đang chuyên cần tu tập trên con đường giãi thoát làm lợi lạc chúng sanh

Qua thông điệp trên kính gởi đến tất cả quí Phật tử xa gần , phát tâm hộ trì cho việc tu sửa lại .

(cải tạo hệ thống thoát nước, nhà vệ sinh , kho lưu trữ, lối đi từ nhà Ni vào tu viện ( giúp cho quí Ni không bị trơn té gãy xương khi tuyết trơn nguy hiễm ) v.v… Theo dự đoán tối thiểu một khoảng tiền 20.000 Eur  cho vật liệu  và những việc quan trọng bắt buộc phải mướn hảng thầu . và di chuyễn những thiền thất đến vị trí khác theo sự đòi hỏi của chính quyền thời hạn tháng sáu 2017 phải hoàn tất )

Công quả

Để tiết kiệm cho chi phí bớt gánh nặng , Tu viện tha thiết kêu gọi những vị phát tâm về phụ giúp công quả trong các  nghề như Thợ điện, xây dựng , làm vườn , thu dọn ,làm vệ sinh , v.v.

Để tiện việc xắp xếp công việc  xin liên lạc về Tu viện Buddhistische Klausurzentrum Amitayus

Email: voluongtho7@gmail.com

Tel. Nr.: 035052-292235

Xin tri ân và nguyn tt c chúng sanh đu phát tâm b đ , cu thành Pht vô thượng chánh đng chánh giác

Nam Mô Công Đc Lâm B Tát Ma Ha Tát


 Danh sách cúng dường   tu sửa ( Renovieren) 2017

Phan Thu Nhi ( Th Chơn )500€,Thiện Tiến 500€, Nguyễn Thu Hà ( Diệu Hạnh) 1000€, Diệu Ngọc+ Quảng Tâm 300€, Diệu Tịnh ( Hằng) 200€, Sài gòn Express 500€, Hà Văn Thanh+Nguyễn Thị Lợi 200€

Đến nay 29.11.2017 đã được 3200€