Bảo hiểm sức khỏe (krankenversicherung) 2017 (cho Tăng chúng tu viện Vô Lượng Thọ)

Danh sách cúng mỗi tháng (chuyển ngân hàng theo dạng Dauerauftrag):

Nguyễn Cao Tường20€, Chúng Quán Âm Auricht 70€, Domula, Markus Rudolf 80 ,Karsten Van Den Boom 80€, Trần Kiến Bình 150€, Ẫn danh 20€, Diệu Ngọc + Quảng Tâm€ 20€, Quãng Anh + Quãng Như 20€ , Hường Nguyễn 25€ Ab juni 2016, Quảng Đạo+Q Thái+Minh Hữu+Q Tâm 100€,

Danh sách cúng trọn năm (hay từng quý một):

Ẫn danh 5000, Phan Thị Quyết (Viên Tâm) 60€, Phan Thị Nhữ (Nguyên Đồng ) 60€, Phan Thị Thí ( Nguyên Ân ) 60€, Phan Thu Nhi ( Thiện Chơn) 40€, Spies Trịnh Th Thanh 100€, Ty Trần Thiện Hữu 120€,  Nguyễn, Thị Thanh Vân 133€,Nguyễn ,Thị Ánh Hồng ( Huyện) Thanh Thảo 200€, Nguyễn Thị Mộng Trinh 132€, Nguyễn Thị Phương Đông 132€ , Ẫn danh 2000€,  Ẫn danh 4500€ ,

Diệu Tịinh, Hạnh Tuấn 100€, An Thuận 100€,

Đến nay  đã được 1646,42€, mỗi tháng . cho 11 vị  còn thiếu 7,08€ mỗi tháng

Xin tri ân và nguyện cho tất cả chúng sanh đều phát tâm Bồ Đề , cầu thành Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát