Tam Bảo 2017

Quý thứ nhất: Từ ngày 01.01.2017 đến 31.03.2017

Maderthaner Martha 50€, Anh Thu 100€, Diệu Ngân 100€ , Trần Lugano 1201€, Thiện Tho100€, Nguyễn Quốc Huy 20€, Võ Thị Thanh Thu 100€(Werkstatt), Ẫn danh 200€, Hứa Thiện Thanh 50€, Gnadenhof 50€, GĐ Hoa Hung+ Hung Dinh 100€, Ästhetik in Dresden 250€, Diệu Hiền 50€, Thiện Huỳnh 120€, Ẫn danh 100€, Quảng Đạo 300€,Quảng Hưng 120€, Quảng Tâm 120€, Quảng Thái 120€, Minh Hữu 120€, Nguyễn Bùi Minh Hảo 200€, Thiện Bảo 100€, Đăng Huyền 77,12+22,90€, Phạm Hồng Minh 645€,  H.Woitzik 300€, GĐ chú Đông 50€, Đồng Nhã 100€, GĐ Duyên Ngọc 50€, GĐ Đồng Phi 50€, GĐ Diệp Vi Liên 30€, Tịnh Trúc Tịnh Nghiêu 50€, Thiện Sách Thiện Giáo 20€, Ẫn danh 20€, GĐ Lý Hồng Diễm 100€( Renovierung), Thiện Đức 160€ (Renovierung), PT Hannover 100€ ( Renovierung), Mila 60, Đồng An 50€, Đồng Thiện 500€ (Werkstatt) ,Quảng Hải 100€, Trần Hữu Lượng 100€.

Tổng cộng cho đến ngày 31.03.2017   đã được  6.256,0€

 


 

Quý thứ hai: Từ ngày 01.04.2017 đến 30.06.2017

Nguyên Hậu 30€, Vũ Thị Lan 50€,  Vũ Thị Lý 50€,Đồng Lễ 50€, Vân Tường 400€, Vân Liên 200€, Dung 300€, Viên Hảo 300€, Diệu Thiện 500€, Đồng Vân 60€, Diệu Nghiêm 200€, Đồng Hải+ Đồng Vân 300€, Đồng Liên 50€, Lưu Danny+Lưu Tommy 20€, Huệ Ngọc 40€, Th Hạnh Nhẫn 292€, R. Fischer 400€, Thiên Trúc+Từ Phát 100€, Diệu Minh 70€, PT Berlin 480€ ( Gerten Pumpe), Anonym 8000€ , Ng Th Thái An 50€, Diệu Hạnh ( Hh HL Q. Phước) 100€ , Denise Thomsen 100€, Đinh Ngọc 120€, Mazza , Marlon 200€, PT München 270€, Lantzch Marco 20€ +20€, Tùng Anh+ Hà Vi+ Anh Thu 50€,

Tổng cộng cho đến ngày 30.06.2017 đã được 12.822,50€

 


 

Quý thứ ba: Từ ngày 01.07.2017 đến 30.09.2017

Ẫn danh 100€, ( GĐ Ng Thái Bạch Đào+Ng Th B. Mai+Ng Th B. Hồng +Hứa Thị Dung+La Thị Ngọc Dung ) 250€, Ẫn danh 100€, Nick 50€, Diệu Lý 100€, GĐ Th. Lễ+ Giác Phổ 50€, Sommer Camp 425€,Quảng Niệm 50€, Ẫn danh 100€, Martin 100€, Sư Cô Viên Tâm 100Fr, Trần Biên Nhung 60Fr, Lâm Khanh Hồng 10Fr, Lâm Khanh Minh 10Fr, Chùa Linh phong 200 Fr, Ẫn danh 150€, Đồng An 50€, Cô Thông Chiếu 1000€, Marie 50€, Tạ Thúy Vân 150€,  PT Khóa tu  Einsichtsdialog 150€, GĐ Tâm Nỹ+ Viên Hồng 100€, Ẫn danh 50€, Ng Mạnh Chung 150€, Diệu Ngọc +Quảng Tâm 50€, PT Minh (D. Thiện) 100€,

Tổng cộng cho đến ngày 30.09.2017 đã được 3325€ +380 Fr


 

Quý thứ tư: Từ ngày 01.10.2017 đến 31.12.2017

Ẫn danh 500€, Thị D.Hoa Trần+Trần Thái Thạch+Katrin Lê 200€, Ni Cô Diệu Nhân 500€, , (Lý Kiến Cườn  Th Hùng+ H. T Yến Thiện Lạc + Lý Kiến Phi Th. Đạt) 150€, Markus Schulze 310€, Torsten Bischoff 150€, Mila 30€, Ẫn danh 250€, Ẫn danh 500€, PT Auricht 250€, Ẫn danh 500€, Th .Hạnh Thông 50€, Diệu Thiện 400€, Mai Xuân 170€, Ẫn danh 20€, T.Diệu Nhân 50€, Diệu Phước 200€, Huệ Học 100€, Lâm Anh 50€, T. Đặng Nguyễn 70€, N. Thị Kiêm 60€,

Tổng cộng cho đến ngày 29.11.2017 đã được  4510€