Bảo hiểm sức khỏe (cho Tăng chúng tu viện Vô Lượng Thọ) 2016

 

Danh sách cúng mỗi tháng (chuyển ngân hàng theo dạng Dauerauftrag):

Nguyễn Cao Tường20€, Chúng Quán Âm Auricht 70€, Domula, Markus Rudolf 80€, Ẫn danh 155€ bis juni 2016 ende, Karsten Van Den Boom 80€, Trần Kiến Bình 150€, Ẫn danh 20€, Diệu Ngọc + Quảng Tâm€ 20€, Quãng Anh + Quãng Như 20€ , Hường Nguyễn 25€ Ab juni 2016, Quảng Đạo+Q Thái+Minh Hữu+Q Tâm 100€, Ab Aug 2016 .

Danh sách cúng trọn năm (hay từng quý một):

Ẫn danh 8000€, Lê Thị Thu Hà ( Diệu Thủy ) 100€, Võ Thị Diên ( Diệu Hồng) 90€+90€, Nguyễn Thị Vân 70€, Phạm Thị Thu Thủy 50€, Huỳnh Thanh Yến ( D. Vị) 40€, Lâm Thị Hương Giang 50€+110, Lê Thị Phương Niệm ( An Hữu) 20€, Lưu Hạnh Dung ( Thiện Mỹ ) 92€, Ẫn danh 500€,  GĐ Thiện Bảo +Thiện Tiến 500€, Phan Thị Quyết (Viên Tâm) 60€, Phan Thị Nhữ (Nguyên Đồng ) 60€, Phan Thị Thí ( Nguyên Ân ) 60€, Phan Thu Nhi ( Thiện Chơn) 40€, Ẫn danh 120€, Đồng Định 500€, Toàn thiện Phúc 500€, ĐồngHương +Klaus Spies 300€, Ty Trần Thiện Hữu 120, Quang Dinh 100€, GD Vien Thuong 50€, GD Minh Chang 50€, Thu Chuc Van 100€, Chi Nguyệt 100€, GD Nguyễn Thai Nam 80€, S. B. Lau, Đồng Hương 50€, Thiện Hạnh 50€ , Đồng Thiện+ Đồng Sa+ Đồng Ngọc 400€, Trần Thị Phương Mai ( Tâm Hướng Thiện ) 100€, Anh Việt Vương ( Đồng Siêu ) 1200€.Lâm Thị Hương Giang 110€,Võ, Thị Diện ( Diệu Hồng )90€, Quảng Hải 250€

Đến nay  31.12.2016 đã được 1765,17€.  Mỗi tháng cho 11 vị

Xin tri ân và nguyện cho tất cả chúng sanh đều phát tâm Bồ Đề , cầu thành Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác

 

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát