Chương Trình Tu Tập 2017

Tu Viện cũng xin kêu gọi sự phát tâm hộ trì cho các khóa tu bên dưới, mỗi khóa tu tốt nhất có hai vị làm công quả nấu ăn (và tu tập ngày 4 giờ theo nội quy tu viện). Xin vui lòng ghi danh sớm, vì coi chừng hết chỗ.

Tháng Ba

09.03. – 16.03. Huân Tu Đại Bi

Tháng Tư

 

Tháng Năm

03.05. – 10.05. Phật Thất: Niệm và lễ lạy hồng danh Phật A Di Đà, những vị nào phát tâm hành Ban Châu Tam Muội, xin báo trước để tu viện chuẩn bị.

13.05. – 19.05. Thiền Thất: tu pháp Chỉ Quán do thầy Bhante Dhammadipa hướng dẫn (ngôn ngữ: tiếng đức, Dhammadipa Flyer)

Tháng Tám

04.08. – 09.08. Khóa Tu Học Tuổi Trẻ tại Tu Viện Vô Lượng Thọ

Tháng Chín

18.09. – 24.09. Thiền Thất “Einsichtsdialog & Dhammakontemplation” mit Bhante Sukhacitto (ngôn ngữ: tiếng đức)

Tháng Mười một

10.11. – 17.11. Đàn Pháp Dược Sư:trì tụng kinh Dược Sư và thần chú Dược Sư cũng như sám pháp Dược Sư. (17.11. tức là ngày vía Phật Dược Sư)

Tháng Mười Hai

25.12. – 03.01.2018 Phật Thất: Niệm và lễ lạy hồng danh Phật A Di Đà, những vị nào phát tâm hành Ban Châu Tam Muội, xin báo trước để tu viện chuẩn bị. (03.01.18 tức là ngày vía Phật A Di Đà).

Dĩ nhiên những vị nào ngoài những thời khóa trên phát tâm về tu viện tu tập từ ba ngày trở lên (tu sĩ 3 tuần trở lên) đều có thể liên lạc với tu viện để ghi danh và đến tu tập.