Tam Bảo 2016

 

Xin tri ân và nguyện tất cả chúng sanh đều phát tâm bồ đề , cầu thành Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác

 

Quý thứ nhất: Từ ngày 01.01.2016 đến 31.03.2016

Thiện Tiến 50€, Ẫn danh 10€, Phật tử München 250€, Huệ Minh 30€, Thiện Huệ 100€, Võ Thanh Thu 100€, Lưu Hạnh Dung ( Thiện Mỹ) 92€, Dmitry Kolchanov 30€, Nguyễn Quang Huy 20€, Eva Berezanski 20€ , Diệu An 200€, Viên Trang 40€, Ästhetik in Dresden 200€, Bùi Thị Nhung 20€, Ng Thi Như+ Huỳnh Văn Bông 50€, Công Ty Văn & Viễn 300€, Diệu Mỹ 50€, Diệu Vị 50€, GĐ Chúc Thịnh 50€, Trung Cát 50€, Stefanie Mielke 150€, Denise Thomsen 200€ , Mila Georgiewa 200€, Phật tử Tiệp 300€, Thiện Trí 50€, Thiện Bảo (HB) 100€, PT Ẫn danh 25€, PT Ẫn danh 530€, Đồng An 50€, Huỳnh Lê Lai 200€, Phật tử Tiệp 1000€, Ẫn danh 160€ , Chi hội Aurrich 200€, Sư cô Hạnh Thông ( Mixer) 250€, Đồng Lễ 650€, Huy 150€, Diệu Huệ 30€, Ẫn danh 320€, Nguyên Thanh 100€, Đồng Tịnh 200€, Nguyễn Thị  Kiêm 550€, Phật tử  Tiệp 330€ .

Tổng cộng cho đến ngày 31.03.2016  đã được 7457€


Quý thứ hai : Từ ngày 01.04.2016 đến 30.06.2016

Christoph Hosbach 350€, Harald Reiter 210€, Thị Thủy Tiên Ngô 500€, Lê Văn Mỹ ( Thiện Huệ) 100€, Sebastian 50€, Thông Triễn (Gebetsfahnen) 100€, James Cole 70€, PT tu Khóa Lamrin 340€  PT tu Phật Thất 1065€, Đồng An 50€, Diệu Nghiêm 50€, GĐ Diệu Từ 100€, D.Âm+ Ngọc Cát 100€, Diệu. Hà +Phúc Tường 500€, Đồng Thiện 120€, Đồng Vân 200€, Đồng Định 500€, Đồng Ngọc 1000€, Đồng Xã 150€, Diệu Thiện 350€, Diệu Hòa 200€, Lan Phú 50€, GĐ Huệ Phương 400€, Vạn Liên 150€, Giác Anh 50€, Ẫn danh 300€,Volker Jehnich 50€, Ẫn danh 10€, Lê Hoa+ Ẫn danh 40€, Vũ Thị Loan 20€, Đồng Ngân 50€, Minh Hoa +Ân Nguyên 50€, Hồng Minh 250€, Ẫn Danh 80€, Ẫn Danh 200€, Diệu Âm 50€, Katrin 50€, Diệu Lý+ Từ Lương 50€, Diệu Ngân 50€, Nguyễn Mạnh Chung 100€

Tổng cộng cho đến ngày 30.06.2016  đã được : 8105,00€

 

 


 

Quý thứ ba : Từ ngày 01.07.2016 đến 30.09.2016

Đặng Vũ Ninh 50€, Đồng Siêu 60€, Quãng Diệu  110€ = 300 USD, GĐ Diệu Từ 100€, Diệu Đức+ Diệu Ngôn 100€, Ẫn danh 150€, Tu yi 80€, DR Võ Ngọc Thịnh 400€, Diệu Minh 50€, Ẫn danh 50€, Phúc Tường 350€, Ánh Hồ€50€, Đồng Lễ 500€, Diệu Ngọc+ Quãng Tâm 100€, Phạm Thị Cúc 50€, Ẫn danh Berlin 50€, Ẫn danh 1200€, Đồng Đa   100€, Ẫn danh 100€, Trần Thị Hường 50€, Bùi Thị Vân Hà50€, Sommer Camp 600€, Ẫn danh 490, Lemanczyk 200€, Anonym 150€, Đồng An, Diệu Bích 50€, M.Marxen 100€, C. Herrmann 100, Diệu Huệ 30€, Đồng Tú 200€, Đồng Tú 150, Ẫn danh 300€, PT Van Hoa 50€,

Tổng cộng cho đến ngày 30.09.2016  đã được : 6060,0€ + 300USD


 

Quý thứ tư : Từ ngày 01.10.2016 đến 31.12.2016

Ẫn danh 100€, M.Domula 140€, Tánh Gia 100€, Diệu Ngọc 50€, Đồng Tâm 100€, Trần Thị Diệu Hoa 50€, chi hội Karlsruhe 200€, Thiện Mỹ+ Diệu Vân 200€, PT München 150€, Dinh Ba Anh Thu 100€, Đổ Thị Huệ 50€, Thái Mỹ Vân 50€, T, Nguyệt 50€, Thiện Thọ 50€, Từ thiện Liên hoa Lotus e.V 1000€, Quảng Dinh 100€, Chị Hà 30€, Th. Lạc +Th. Hiếu 50€, Jenny, Julia 200€, Thích An Chí 460€, Diệu Nga 10€, Thiện Vũ 50€, Ẫn danh 300€, J.Wubbe 10,20€, GĐ Vũ Thế An,Nguyễn Văn Anh 50€, Ẫn danh 200€, Cô Thông Chiếu 1200€, Phụng 20€, Van Thịnh 20€, Trần Ngọc Giàu 20€, Cô Diệu Nhẫn 120€, Thiện Hạnh 50€, Diệu Trung 60€, Thiện Hoàng 50€, Nguyên Hồng 50€, Chủng Phượng+Quảng Phú 100€, Quảng Thành+ Ngọc Bích ( Minh Nga) 50€, Đồng Thiện +quảng Phúc 100€, Diệu Tịnh 100€, Diệu Thiện 50€, Đồng Lễ 50€, Diệu Minh 20€, Phương 20€, Vương Thị Thung 10€, Maxim Mende 40€, Đặng Văn Lộc 20€, Minh Tâm 300€, Tăng Mỹ Lan 50€, Diệu Ngân 100€, Văn Liêu 150€, Hoa Đức 50€, Diệu Thuận 30€, Trần Thị Trương 100€, Hoàng Xuân Hiếu 200€, Trần Th Minh Phương 20€, Vũ Thi Liên , Nhã Hương 50€, Nguyễn Trà Mi, Nguyễn Anh Vũ 30€, Vũ Thị Hồng Nga 100€, GĐ Tu Phat 50€,  Ẫn danh 210€, Thích Thông Trạm 100€, Nguyễn Thị Tâm Hiền 30€, Kim Ngọc Viêt 300€, Hà Van Thanh +Nguyễn Thị Lợi 400€, Petermann , Silke 100€, Giác Chánh 200€, Thị Van Hoàng , Thiện Tiên +Staron+Jennifer Ngọc Phương Staro 120€, Thích Hạnh Định 100€, DB Vertrieb GmbH 48,40€, Lộc Đăng Văn +Thị Huê Nguyễn 30€, Harald Reiter 250€, An Thuận 100€, Thiện Bảo +Thiện Tiến 200€, Diệu Nguyện 50€, GĐ Sơn 100€, Đồng Anh +Đồng Phi 70€, GĐ Diễm 20€, Anh Thu 10€, Hứa Thiện Thanh 50€ , Tô Tư Lương 50€, Nguyễn Ngọc Diêp 120€, Thiện Huỳnh 50€.

Tổng cộng từ ngày 01.10.2016 cho đến ngày 31.12.2016  đã được: 10.278,6€