Quy Y Tam Bảo

Hỏi: tại sao trong lúc làm lễ quy y Tam Bảo có nói là: Quy Y Phật không đời đời kiếp kiếp không đọa và địa ngục, Quy Y Pháp đời đời kiếp kiếp không đọa vào ngạ quỹ, Quy Y Tăng đời đời kiếp kiếp không đọa vào bàng sanh, mà trong nghi thỉnh(…)

đọc tiếp