Tu Viện Vô Lượng Thọ - Buddhistisches Klausurzentrum Amitayus e.V. - IBAN: DE28860100900454824901 - BIC: PBNKDEFF

Thầy Hạnh Tấn

Đạo tràng Phật Giáo với Điều Kiện Tu Tập Lý Tưởng cho tất cả hành giả