Tu Viện Vô Lượng Thọ - Buddhistisches Klausurzentrum Amitayus e.V. - IBAN: DE28860100900454824901 - BIC: PBNKDEFF
  • http://www.amitayus.net/vn/wp-content/uploads/2014/05/Tour_938x400.jpg
  • http://www.amitayus.net/vn/wp-content/uploads/2014/05/Weg_938x400.jpg
  • http://www.amitayus.net/vn/wp-content/uploads/2014/03/vajrayana_room1.jpg
  • http://www.amitayus.net/vn/wp-content/uploads/2014/03/600px-Yamdrok-tso.jpg
  • http://www.amitayus.net/vn/wp-content/uploads/2014/03/Seitengang.jpg
  • http://www.amitayus.net/vn/wp-content/uploads/2014/05/TPTT_938x400.jpg

Tu Tập

là chuyển hóa tâm thức. Đưa tâm uế nhiễm thế gian trở lại với chân tâm thanh tịnh.

Đạo tràng Phật Giáo với Điều Kiện Tu Tập Lý Tưởng cho tất cả hành giả